Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

Strona główna

Francja

Sytuacja gospodarcza Francji

Sytuacja gospodarcza Francji

Francja pod względem potencjału ekonomicznego zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim i pite na świecie.

Francuskie firmy i grupy kapitałowe takie jak Total, BNP Paribas, AXA Groupe, GDF Suez, EDF Group, Sanofi, Société Générale, France Télécom, Vinci Group budują światową gospodarkę i zajmują czołowe miejsca w światowych rankingach najpotężniejszych firm.

Do atutów gospodarki francuskiej zalicza się:

 • silnie rozwiniętą infrastrukturę transportową i komunikacyjną (autostrady, lotniska, kolej TGV, kanały śródlądowe, drogi morskie).
 • zróżnicowane rolnictwo i znakomicie rozwinięty przemysł spożywczy oraz chemiczny (2 miejsce w Europie).
 • trzeci (za Norwegią i Szwecją) system energetyczny na świecie i 1 miejsce w Europie w energetyce atomowej.
 • Francja jest ważnym ośrodkiem naukowym, a francuskie uniwersytety i instytuty współpracują z centrami z całego świata. Zajmuje również 2 miejsce w Europie i szóste na świecie pod względem ilości składanych corocznie patentów. Do 2020 roku planowane jest zainwestowanie 2 mld w rozbudowę pierwszego kampusu naukowego i technologicznego Europy - plateau de Saclay (European Silicon Valley).
 • prężny sektor wysokich technologii produkcyjnych, branżę IT (trzecie miejsce w Europie), nowoczesny potencjał usługowy, oraz rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną.

Założenia polityki gospodarczej francuskiego rządu

Przedstawione w 2013 r. założenia polityki gospodarczej francuskiego rządu na najbliższe lata koncentrują się na trzech głównych obszarach:

 • walka z rosnącym bezrobociem, tworzenie zachęt dla młodych przedsiębiorców, promowanie zatrudniania absolwentów i seniorów (grupa wiekowa 50+), ograniczanie nierówności społecznych, ochrona najuboższych obywateli;
 • wsparcie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (wprowadzenie ulgi podatkowej na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia, dalsza deregulacja, uproszczenie systemu podatkowego dla MŚP);
 • kontynuacja konsolidacji finansów publicznych, przy zapewnieniu finansowania priorytetowych polityk rządu - bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, polityka zatrudnienia.

Ponadto z myślą o wsparciu transformacji ekologicznej i energetycznej, mobilności, innowacji, badań, ochrony zdrowia i konkurencyjności gospodarki do roku 2025 rząd zapowiedział realizację szeroko zakrojonego programu promującego rozwój gospodarki „Inwestycje dla Francji”. Obejmuje on 6 priorytetów:

 • wzrost mobilności społeczeństwa francuskiego poprzez modernizację i rozwój istniejącej infrastruktury transportowej, w tym projektu transportowego Le Nouveau Grand Paris ( rozwój sieci transportu zbiorowego w aglomeracji paryskiej);
 • nowy program inwestycyjny (Nouveau programme d’investissements d’avenir) obejmujący dodatkowe wsparcie przeznaczone na: badania i ośrodki akademickie, projekty z zakresu, odnawialnych źródeł energii i ociepleń budynków, innowacje przemysłowe, sektor lotniczy, gospodarkę cyfrową, ochronę zdrowia, szkolenia zawodowe dla młodzieży i unowocześnianie administracji oraz przemysł obronny;
 • popularyzacja inteligentnych systemów służących oszczędności energii (wartość inwestycji szacowana na 5 mld euro w perspektywie do 2020 r.);
 • inwestycje w infrastrukturę szpitalną;
 • rozwój szerokopasmowego Internetu (kwota 20 mld euro wydatkowanych w ramach 10-letnich projektów PPP);
 • nowy program rewitalizacji obszarów miejskich.

Główne wskaźniki makroekonomiczne Francji:

PKB

Po zastoju gospodarczym w 2012 r. kiedy to odnotowano we Francji zerowy wzrost gospodarczy w 2013 roku gospodarka Francji zaczęła wykazywać tendencje pro wzrostowe. Wzrost PKB w 2013 r. wyniósł 0,3% przekraczając tym samym prognozowane przez francuski rząd 0,1-0,2%. W najbliższych latach przewidywana jest kontynuacja tendencji pro wzrostowych na rynku wewnętrznym. Prognozy dotyczące średniorocznego wzrostu PKB w 2014 r. oscylują na poziomie 0,9%.

Inflacja

W 2012 r. ceny konsumpcyjne we Francji wzrosły o ok. 2,0% (przy 2,1% w 2011 r.). Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim wzrostem cen żywności (średnioroczny wzrost o 3,0%, wobec 1,9% wzrostu w 2011 r.) oraz znaczącym wzrostem cen energii (o 5,2%). Od stycznia 2013 roku obserwowany jest trend spadkowy w odniesieniu do inflacji, na koniec czerwca 2013 r. wzrost cen liczony za 12 miesięcy wyniósł 0,9%, przy czym rząd zakłada, iż poziom cen za cały 2013 r. nie przekroczy 1,0%. Brak większej presji inflacyjnej tłumaczony jest przede wszystkim rosnącym bezrobociem (brak nacisków na pracodawców odnośnie podwyżek wynagrodzeń), ustabilizowaniem cen usług i umiarkowanym wzrostem cen surowców energetycznych.

Deficyt  publiczny

Francja kontynuuje proces konsolidacji finansów publicznych, głównie poprzez redukcję nominalnego deficytu publicznego (na koniec 2012 r. osiągnięto poziom 4,8% PKB, wobec 5,3% PKB w 2011 r.). W latach 2011-2012 ograniczenie ujemnego salda budżetu państwa wynosiło kolejno 90,7 mld euro i 87,2 mld euro. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki Francji deficyt budżetowy za 2013 r. spadł do poziomu 74,9 mld euro. Na obniżenie deficytu budżetowego państwa wpłynął przede wszystkim wzrost dochodów budżetowych wynikający ze zwiększenia ściągalność podatków od osób fizycznych i prawnych – całkowity dochód z podatków w 2013 r. wzrósł o 15,6 mld euro w stosunku do 2012 r. Rząd francuski deklaruje kontynuację działań ograniczających deficyt publiczny. Zwraca jednak uwagę, iż działania te nie mogą negatywnie odbijać się na wzroście gospodarczym. W świetle rekomendacji Rady Europejskiej z czerwca 2013 r., Francja do końca 2015 r. powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu redukując jego wielkość do poziomu 3% PKB. Zgodnie z przyjętą przez rząd ścieżką redukcji deficytu publicznego, jego poziom powinien spaść do 3,6% PKB w 2014 r. i 2,8% na koniec 2015 r. Zgodnie z założeniami reformy finansów publicznych rządu Francji, deficyt strukturalny zostanie zlikwidowany do 2017 r.

Dług  publiczny 

Na koniec 2012 r. poziom zadłużenia sektora finansów publicznych liczony według kryteriów z Maastricht osiągnął wartość 1833,8 mld euro, wykazując wzrost o 116,9 mld euro w porównaniu z końcem 2011 r. W relacji do PKB, na koniec 2012 r. dług publiczny wyniósł 90,2 %, a przeliczany na 1 zatrudnionego wynosił ok. 71 tys. euro. Według danych na koniec czerwca 2013 r. państwowy dług publiczny osiągnął poziom 1912,2 mld euro (93,4% PKB). Wielkość ta uwzględnia również pomoc udzieloną przez Francję najbardziej zadłużonym państwom strefy euro (Grecja, Hiszpania, Portugalia). Założenia rządu dotyczące 2014 r. przewidują dalszy wzrost długu publicznego do 95,1% PKB. Stopniowe obniżanie długu publicznego Francji powinno rozpocząć się od 2015 r., tak, aby w 2017 r. mógł osiągnąć poziom 91,0% PKB.

Bezrobocie

Największe załamanie na francuskim rynku pracy ostatnich lat miało miejsce w 2009 r., gdy wskaźnik bezrobocia liczony dla Francji Metropolitarnej wzrósł z 7,7% do 9,5%). W latach 2010-2011 sytuacja na rynku pracy wyraźnie się ustabilizowała (9,3% na koniec 2011 r.). Począwszy od 2012 r. zaobserwowano dalszy wzrost stopy bezrobocia (10,2% na koniec 2012 r.), którego w 2013 r. nie udało się wyhamować. Według statystyk francuskich urzędów pracy liczba bezrobotnych w 2013 r. osiągnęła poziom prawie 3,3 mln. Szacuje, że na koniec 2013 r. stopa bezrobocia dla Francji metropolitarnej mogła wynieść 10,6%. Na francuskim rynku pracy obserwowane są jednak pierwsze sygnały świadczące o stabilizacji poziomu bezrobocie i pozwalające prognozować poprawę sytuacji w 2014r. W IV kwartale 2013 r. francuski urząd pracy odnotował pierwszy od dwóch lat przyrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych – o ok. 14 700 miejsc pracy.

Ostatnia aktualizacja: 24-09-2014
Ambasada RP w Paryżu
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
86, rue de la Faisanderie, Paryż 75116, Francja
tel.: 0 033 1 45 04 10 20, fax: 0 033 1 45 04 63 17, e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 9h00 - 17h00
Czas lokalny: